akademie

Ons skool se akademie is ons trots. Ons bied ‘n geïntegreerde, omvattende akademiese program gebaseer op die nasionale kurrikulum.

Kennis loop hand aan hand met lees. Elke huis behoort 'n leeshoekie (biblioteek) te hê waar pa, ma en kinders saam lees.  Dit is en bly een van die hoekstene vir akademiese prestasie wat deur Laerskool Florida onderstreep word.

 

  • Die KABV vervang die huidige ‘National Curriculum Statements’ (NCS) vir die onderskeie leerareas/vakke.
  • Vanaf 2012 is twee tale verpligtend vanaf gr R tot gr 7.
  • Die 7 vlak-assesseringskaal word toegepas van gr R tot 7.
  • Akademie is en bly die eerste en hoogste prioriteit by Laerskool Florida. Florries word onderrig en geleer om hulle voor te berei vir die volwasse wêreld.

 

Klasindeling:

Al die klasse vanaf graad R tot 7 word heterogeen ingedeel, d.w.s. kinders met verskillende akademiese vermoëns word in een klas gegroepeer.

Ons glo dat so 'n indeling die mees lewensgetroue indeling is. Die vraag wat dikwels gevra word, word sterker leerlinge nie hierdeur gerem word nie.

Ons spreek dit aan deur ons onderwysers só te individualiseer dat sterker leerlinge meer en ingewikkelder werk doen as ander. Elke kind word as individue hanteer. Almal het talente en elke kind moet ruimte gegun word en volgens sy vermoë te presteer.

Elkeen word dus die kans gegun om volgens haar of sy unieke vermoëns te ontwikkel.

 

Hulpverlening:

In alle grade vorm hulpverlening ‘n integrale deel van ons onderrig – dit is ‘n deurlopende proses wat almal raak wat nie die werk bemeester nie.

 

Oueraande:

Akademiese “oueraande” begin op die eerste dag van elke jaar en strek tot die laaste skooldag van die jaar. Personeel is elke dag beskikbaar om ouers te woord te staan oor hul kind se akademie.

 

Daar word elke kwartaal akademiese oueraande gehou, gesprekke word gevoer en rapporte word aan ouers gegee.

kontak ons

Ontvangs 011 672 1540

Finansies 011672 6960

admin@laerskoolflorida.co.za

info@laerskoolflorida.co.za

finansies@laerskoolflorida.co.za